Šis raksts izdrukāts no portāla ventspilnieki.lv
Kategorija:    Ziņas » Bizness
Adrese: https://www.ventspilnieki.lv/zinas/bizness/01032012_ventspils_brivostas_valde_nolemj_ierosinat_satiksmes_ministrijai_atlaut_lielaku_atklatibu_brivostas_parvaldes_darbiba/
Ventspils brīvostas valde nolemj ierosināt Satiksmes ministrijai atļaut lielāku atklātību brīvostas pārvaldes darbībā

Piektdien, 24.februārī, Ventspils brīvostas valde nolēma rosināt LR Satiksmes ministrijai grozīt Ventspils brīvostas pārvaldes nolikumu, lai turpmāk pārvalde būtu tiesīga sniegt plašāku informāciju sabiedrībai par Ventspils brīvostas pārvaldes un valdes darbu, tai skaitā publiskot gada pārskatus un Ventspils brīvostas valdes pieņemtos lēmumus, kuri nesatur ierobežotas pieejamības informāciju.


Ventspils brīvostas valdes sēdē piedalījās visi Ventspils brīvostas valdes locekļi – četri Ventspils pilsētas domes pārstāvji Aivars Lembergs, Jānis Vītoliņš, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, kā arī četri valsts pārstāvji – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Vilis Avotiņš, LR Finanšu ministrijas pārstāve Sandra Bukane, LR Satiksmes ministrijas pārstāvis Artis Stucka un LR Ekonomikas ministrijas pārstāvis Antons Vjaters.

24.februāra sēdē valdes locekļi tika iepazīstināti ar pārskatu par kravu apgrozījumu 2011.gadā, kā arī Ventspils brīvostas 2011.gada investīciju programmas izpildi. Kā jau ziņots iepriekš, Ventspils brīvostas termināļu kravu apgrozījums 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu pieauga par ~15%. Savukārt investīciju programma ir īstenota plānotajā apmērā, 2011.gadā ieguldot Ventspils brīvostas un Ventspils pilsētas attīstībā gandrīz 7 miljonus latu. Lielākie objekti 2011.gadā bija Ventas tilta rekonstrukcijas pabeigšana un apgaismojuma ierīkošana, pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām, Ventas upes kanāla krasta nostiprinājuma izbūve, hidrotehnisko būvju remonti un uzturēšana, rūpniecības attīstībai nepieciešamo infrastruktūras objektu būvniecība, kā arī dažādu brīvostas teritorijā esošo graustu nojaukšana un teritorijas sakārtošana.

Lai turpinātu īstenot investīciju programmu arī 2012.gadā, saskaņā ar veiktās iepirkuma procedūras rezultātiem Ventspils brīvostas valde apstiprināja projekta „Pievadceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” ietvaros veicamo būvniecības darbu līgumu slēgšanu ar SIA „Variants”, SIA „Ostas celtnieks” un PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” par kopējo summu 1.987.760,5 LVL bez PVN.

Tāpat saskaņā ar veiktās iepirkuma procedūras rezultātiem Ventspils brīvostas valde apstiprināja līgumu slēgšanu ar SIA „Labiekārtošanas kombināts” un SIA „Galanthus” par Ventspils brīvostas teritorijas uzturēšanu – ielu, ietvju, skvēru tīrīšanu un apgaismojumu, iekškvartālu uzturēšanu un zāles pļaušanu, melioratīvo sistēmu uzturēšanu.

Valdes sēdē izskatīja virkni jautājumu par jau Ventspils brīvostas teritorijā esošo uzņēmumu un privātpersonu zemes nomas līgumu izmaiņām, nepieciešamajiem termiņu pagarinājumiem vai apakšnomu.

Tostarp Ventspils brīvostas valdē ar lūgumu iznomāt teritoriju, nenosakot nomas maksu, bija vērsies nodibinājums „Alternatīvais Aprūpes centrs „Žēlsirdības māja””, kas ģimeniskā atmosfērā māca, audzina un veido jauniešus ar intelektuālās attīstības traucējumiem par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, spējīgiem par sevi parūpēties pašiem. Brīvostas valde piekrita, kamēr nodibinājumam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, atbrīvot „Žēlsirdības māju” no teritorijas nomas maksas.

Ventspils brīvostas valde apstiprināja Ventspils brīvostas koplīguma ar darbiniekiem parakstīšanu. Koplīgums ar darbiniekiem to pilnvarotā pārstāvja personā, kā arī ar arodbiedrību tiek slēgts reizi divos gados un šo divu gadu laikā nosaka darbinieku sociālās aizsardzības un garantijas jautājumus, noteikumus par darba aizsardzību un darba apmaksu, nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu, kvalifikācijas celšanas kursus, kā arī citus vispārējos ar darba devēja un darbinieka attiecībām saistītos jautājumus. Jaunais koplīgums nepalielinās Ventspils brīvostas pārvaldes izdevumus salīdzinājumā ar iepriekšējo koplīgumu.

Tāpat Ventspils brīvostas valde izskatīja šobrīd vienīgā Ventspils ostā velkoņu pakalpojumu sniedzēja AS „PKL Flote” iesniegumu ar lūgumu paaugstināt Ventspils ostā ienākošajiem kuģiem sniedzamo pakalpojumu cenu griestus. Jautājums tika atlikts ar norādi sagatavot papildus informāciju par uzņēmuma izdevumu posteņiem un izmaiņām salīdzinājuma ar iepriekšējo gadu, kas kalpotu kā pamatojums izvērtējumam par cenu griestu potenciālajām izmaiņām.

No valdes darba kārtības tika svītrots jautājums par līguma slēgšanu ar SIA „Ventas Balss” par Brīvostas ziņu lapas izdošanu. Brīvostas ziņas bija paredzētas kā iknedēļas izdevums „Ventas Balsī” ar galveno mērķi informēt un izglītot sabiedrību, tādējādi radot lielāku izpratni par ostas funkcijām, to izpildi, investīciju piesaisti un citiem procesiem, kas veidotu lielāku ostas pārvaldes darbības caurspīdīgumu. Valde vēlējās izskatīt jautājumu kopā ar Ventspils brīvostas pārvaldes 2012.gada mārketinga pasākumu plānu nākamajā jautājuma skatīšanas reizē.